Breadcrumbs

Σάββατο, 17 03 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AD-BLUE) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης), ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AD-BLUE) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΛΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 10W40, 15W40, 20W50 ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 2T)» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: 1) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 2) Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, 3) Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης, 4) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 5) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AD-BLUE) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2016)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Θήρας, ΟΜΑΔΑ Α: ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΛΙΕΣ –ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (βλ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού φωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θήρας έτους 2016, Ομάδα 1: Λαμπτήρες Οδικού Φωτισμού και Ομάδα 2: Φωτιστικά δρόμου – Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικού Φωτισμού.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (βλ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2016)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού οδικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας έτους 2016.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2016)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ   

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στη Θήρα Ν.Κυκλάδων , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Δήμος Θήρας

(Υπηρεσία Τεχνικών Έργων)

Θήρα

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή)

8 μήνες

2

110

Δήμος Θήρας

(Υπηρεσία Τεχνικών Έργων)

Θήρα

ΔΕ Τεχνιτών δομικών έργων

8 μήνες

1

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται, ανά κωδικό θέσης, με τα ίδια προσόντα πρόσληψης (κύρια ή επικουρικά),ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θήρας, Τ.Κ. 84700, Φηρά Θήρας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και ΤΠΕ, υπόψη κας Κορωνιού Μ. (τηλ. επικοινωνίας: 2286360141 & 146).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θήρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται, ανά κωδικό θέσης, με τα ίδια προσόντα πρόσληψης (κύρια ή επικουρικά),ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.08.2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

AddThis For Joomla

Χρησιμοποιούμε Cookies για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο thira.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από το thira.gov.gr.